Algemene gebruikersvoorwaarden van 24Streamer voor Viewers

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door een Viewer. 24Streamer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Iedere gewijzigde versie van deze algemene voorwaarden is vanaf de publicatie daarvan op de Website van toepassing op de rechtsverhouding tussen 24Streamer en de Viewer.

1. Definities

24Streamer
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Virtual PC Services B.V. te Amsterdam (KvK nummer 37074926)
Content
Video's, audio (bijvoorbeeld muziek of ander geluid), beelden, foto's, tekst (zoals commentaren en scripts), branding (waaronder handelsnamen, handelsmerken, servicemerken of logo's), interactieve functies, software, statistische gegevens en overige materialen.
Events
(thuis-)Optredens in onder meer, maar niet uitsluitend de vrijetijdsbesteding en evenementenbranche, alsmede presentaties in de educatieve sfeer, waaronder concerten, stand up-comedy, vlogs, cursussen, workshops, personal training en meet-and-greets.
Platform
Het platform van 24Streamer waarop Streamers tegen een vergoeding Events kunnen streamen.
Streamer
De persoon of personen die middels een Streamer Account toegang hebben tot het Platform en het Platform van Content voorzien.
Ticket
De persoonlijke URL die de Viewer toegang verschaft tot een Event.
Ticketprijs
De door de Viewers te bepalen prijs voor toegang tot het Event.
Viewer
De persoon of personen die middels een Viewer Account toegang hebben tot het Platform.
Viewer Account
Het account van de Viewer waarmee hij toegang heeft tot het Platform.
Website
www.24Streamer.com

2. Platform en Toegang

Het Platform is bestemd voor het tegen betaling streamen van Events door Streamers naar Viewers. Gebruik van het Platform is toegestaan voor iedere Viewer ouder dan 18 jaar. Viewers jonger dan 18 jaar hebben daarvoor de toestemming nodig van hun wettelijk vertegenwoordiger. Een Viewer kan gebruik maken van het Platform door het aanmaken van een Viewer Account op de Website. Bij het aanmaken van een Viewer Account wordt een Viewer gevraagd enkele gegevens in te vullen. De Viewer dient deze gegevens naar waarheid in te vullen en eventuele wijzigingen daarvan nadien ook in het Viewer Account door te voeren of op andere wijze aan 24Streamer kenbaar te maken. De 24Streamer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen iedere Viewer te weigeren en/of de toegang tot het Platform te ontzeggen. In dat kader staat het 24Streamer vrij om zonder voorafgaande waarschuwing het Viewer Account op te schorten of te beëindigen.

3. Verplichtingen 24Streamer

24Streamer verbindt zich zodanig in te spannen dat het Platform functioneert op een wijze die daarvan redelijkerwijze verwacht mag worden. Tot een resultaatsverbintenis leidt dit echter niet. 24Streamer is voor het functioneren van het Platform namelijk afhankelijk van (de diensten van) derden, zoals internetproviders en payment service providers. De inspanningsverplichting van 24Streamer brengt met zich mee dat er op regelmatige basis werkzaamheden worden uitgevoerd aan het Platform, waardoor het Platform of een gedeelte daarvan, zoals een of meerdere specifieke functionaliteiten, tijdelijk onbereikbaar zijn of niet (volledig) functioneren. 24Streamer zal bij het uitvoeren van deze werkzaamheden aan het Platform zo veel mogelijk rekening houden met de belangen van de Streamers en Viewers en deze werkzaamheden uitvoeren op momenten dat daarvan de minste hinder wordt ondervonden. Echter, 24Streamer kan niet uitsluiten dat Streamers en Viewers hinder van de werkzaamheden ondervinden.

4. Events

De Viewer kan via het Platform Tickets kopen voor Events die door Streamers worden aangeboden. Na goedkeuring van de betaling door de Viewer ontvangt de Viewer in het aan het betreffende Viewer Account gekoppelde e-mailadres het Ticket. De Viewer wordt uitdrukkelijk geadviseerd het Ticket voor zichzelf te houden en niet met anderen te delen. Het Ticket kan namelijk maar eenmalig en op één apparaat worden gebruikt. Indien het Ticket meerdere keren of op meerdere apparaten wordt gebruikt, wordt het Ticket per direct ongeldig verklaard en heeft de Viewer daarmee geen toegang meer tot het Event. De duur en aanvangstijd van het Event staan vermeld op het Platform en het Ticket. Vijf minuten voor aanvang van het Event kan de Viewer middels zijn Ticket plaatsnemen in een digitale wachtruimte.

5. Technische standaarden

Voor een optimale gebruikerservaring van het Platform en in het bijzonder een optimale ervaring van Events, wordt aangeraden dat de Viewer gebruik maakt van een apparaat dat voldoet aan de huidige technische standaarden. Tevens wordt geadviseerd dat dit apparaat een internetverbinding heeft met een downloadsnelheid van minimaal 50 megabit per seconde.

6. Content

24Streamer is niet verantwoordelijk voor de Content die de Streamer via het Platform verspreidt. 24Streamer spant zich in om te voorkomen dat Streamers enkel Content verspreiden die in overeenstemming is met de aard en het doel van het Platform en toepasselijke wet- en regelgeving. Echter, 24Streamer kan niet voorkomen dat de Viewer zich geconfronteerd ziet met Content die daarmee in strijd is en/of die de Viewer als schokkend of beledigend ervaart. Indien de Viewer zich geconfronteerd ziet met Content die naar zijn of haar idee in strijd is met de aard en het doel van het Platform of die de Viewer als schokkend of beledigend ervaart, dan wordt de Viewer verzocht daarvan melding maken bij 24Streamer. Daarvoor wordt verwezen naar de contactgegevens als vermeld in artikel 9 Klachtenregeling.

7. Gebruik door de Viewer

De Viewer dient het Platform te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, de toepasselijke wet- en regelgeving en de eisen die gesteld mogen worden aan een goed gebruiker.

In ieder geval dient de Viewer zich te onthouden van het (ondersteunen bij):

 • het zich toegang verschaffen tot een Event op een andere wijze dan via het Platform en met een geldig Ticket
 • het doorverkopen van het Ticket voor een Event voor tegen een prijs die hoger is dan de Ticketprijs
 • het vertonen van Events aan derden, behoudens voor zover de vertoning geschiedt in huiselijke kring
 • het opnemen en verspreiden van Events, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) door middel van streamen of op andere wijze aanbieden van een Event op een ander platform, zoals Youtube, Facebook, Instagram, Vimeo etc.
 • het verspreiden van malware of virussen via het Platform
 • het kopiëren en/of openbaren van de Content op het Platform, anders dan voor toegestaan eigen gebruik
 • het geheel of gedeeltelijk kopiëren van de technologie, de functionaliteiten en/of de broncode van het Platform
 • het delen van het Ticket voor Events met derden
 • het verspreiden van beledigende, schokkende of anderszins wederrechtelijke Content, waaronder Content die inbreuk maakt op rechten van derden, via de chatfunctie van het Platform

8. Annulering, verplaatsing of onderbreking Event

Het staat 24Streamer of de Streamer vrij een Event zonder opgave van reden te annuleren of te verplaatsen. In het geval de Viewer een Ticket heeft gekocht voor een Event dat wordt geannuleerd of verplaatst, zal de Ticketprijs worden gerestitueerd. Eventueel betaalde servicekosten worden niet gerestitueerd. Het staat 24Streamer vrij om 5% van de Ticketprijs te behouden en aan te wenden voor in het kader van het Event gemaakte kosten. In het geval van verplaatsing van een Event, wordt de Viewer de mogelijkheid geboden om het Ticket in wisselen voor Ticket voor het nieuwe Event. De Viewer ontvangt hierover kort nadat bekend is dat het Event wordt verplaatst een e-mail op het doorgegeven e-mailadres. In het geval het Event na aanvang om wat voor reden dan ook wordt onderbroken voor langer dan 10 minuten en niet meer dan 90% van de geplande duur van het Event is verstreken, wordt de Ticketprijs aan de Viewer gerestitueerd (met uitzondering van eventuele servicekosten). Het staat 24Streamer in dat geval vrij om 15% van de Ticketprijs te behouden en aan te wenden voor in het kader van het Event gemaakte kosten.

9. Klachtenregeling

Indien de Viewer klachten heeft met betrekking tot het Platform, het Viewer Account of een Event, dan kan daarvan melding worden gemaakt bij de klachtbehandelaar van 24Streamer. De klachtbehandelaar is bereikbaar via het e-mailadres info@24streamer.com.

10. Aansprakelijkheid

24Streamer is niet aansprakelijk voor schade die de Viewer of een derde door gebruik van het Platform leidt, indien die schade niet het gevolg is van niet-nakoming door 24Streamer van de verplichtingen als neergelegd in deze algemene gebruikersvoorwaarden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van 24Streamer. Uitdrukkelijk is aansprakelijkheid van 24Streamer uitgesloten voor schade die de Viewer of een derde door gebruik van het Platform leidt, indien deze schade het gevolg is van handelingen van een derde, zoals – maar niet uitsluitend – het verspreiden van virussen en malware via het Platform. In elk geval blijft de cumulatieve aansprakelijkheid van 24Streamer jegens de Viewer beperkt tot het bedrag van de gezamenlijk Ticketprijzen van de Tickets die de Viewer in de twaalf maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende moment middels zijn Viewer Account heeft gekocht.

11. Persoonsgegevens en privacy

Om het Platform te kunnen laten functioneren, onderhouden en verbeteren verwerkt 24Streamer van de Viewers de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Geboortedatum
 • Documentnummer en vervaldatum identificatiebewijs
 • IBAN- of bankrekeningnummer en naam van de rekeninghouder.

De grondslag voor de verwerking is de door de Viewer gegeven toestemming en/of een wettelijke verplichting. Door het gebruik van het Platform en het aanmaken van een Viewer Account geeft de Viewer toestemming voor de verwerking. Deze toestemming kan de Viewer op ieder moment herzien. In geval van herziening is het voor de Viewer echter niet meer mogelijk om gebruik te maken van het Platform. 24Streamer neemt technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en deelt de persoonsgegevens van de Viewer slechts met derden voor zover dat nodig is voor de doeleinden van de verwerking. Hierbij kan gedacht worden aan derden als Google Analytics. 24Streamer draagt er zorg voor dat deze derden eenzelfde beschermingsniveau in acht nemen. 24Streamer bewaart de persoonsgegevens van de Viewer niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking. De Viewer heeft het ter zake de persoonsgegevens het recht op informatie, inzage, correctie, aanvulling, verwijdering, afscherming, vergetelheid, dataportabiliteit en beperking van de verwerking. Een daartoe strekkend verzoek kan worden ingediend bij de functionaris gegevensbescherming van 24Streamer en dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig identificatiedocument met afschermde pasfoto en BSN-nummer. De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar op het e-mailadres compliance@24streamer.com.

12. Diversen

De rechtsverhouding tussen 24Streamer en de Viewer wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen de Viewer en 24Streamer voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst tussen hen, het Platform en Events zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam. Eventuele nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen van in deze algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen. Nietige of niet-uitvoerbare bepalingen zullen worden vervangen door gelijkwaardige bepalingen welke worden vastgelegd in een nieuwe overeenkomst of nieuwe algemene voorwaarden.